dot
นายโชคเสมอ คำมุงคุณ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
dot
dot
Newsletter

dot
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม


เทศบาลเมืองบ้านดุง


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองบ้านดุง

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ เรื่อง "แนวทางปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง" ของเทศบาลเมืองบ้านดุงประจำปีงบประมา
  2018-08-09
More...


ประกาศการชาสัมพันธ์ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ครั้งที่ 2 (เมษายน ถึง กันยายน 2560)
  2018-07-22
More...


ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
  2018-07-18
More...


ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
  2018-07-18
More...


ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
  2018-07-11
More...


ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนไม้ ชั้น ๒ จำนวน ๒ หลัง โรงเรียนเทศบาล ๒ ชุมชนบ้านดุง ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี icon
  2018-08-16
More...


ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.และวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูปถนนจันดีศรีสุข(ฝั่งทิศตะวันตก) ถึงจากแยกถนนพระยุพราช ถึงถนนเวียงใต้ ชุมชนหนองหินใ icon
  2018-08-14
More...


ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูป ถนนจันดีศรีสุข (ฝั่งทิศตะวันตก) จากแยกถนนพระยุพราช ถึงถนนเวียงใต้ ชุมชนหนองหินใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุทโธ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  2018-08-14
More...


ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงสร้างการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา
  2018-08-09
More...