dot
นายโชคเสมอ คำมุงคุณ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
dot
dot
Newsletter

dot
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม


เทศบาลเมืองบ้านดุง


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองบ้านดุง

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
  2018-09-10
More...


ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ เรื่อง "แนวทางปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง" ของเทศบาลเมืองบ้านดุงประจำปีงบประมา
  2018-08-09
More...


ประกาศการชาสัมพันธ์ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ครั้งที่ 2 (เมษายน ถึง กันยายน 2560)
  2018-07-22
More...


ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
  2018-07-18
More...


ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
  2018-07-18
More...


ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย ฝาท่อ บ่อ รางระบายน้ำ ที่ชำรุดทั้งเทศบาล icon
  2018-09-19
More...


ประกาศประขาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 762 อุดรธานี icon
  2018-09-19
More...


ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.และวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูป ถนนจันดีศรีสุข (ฝั่งทิศตะวันตก) จากแยกถนนพระยุพราช ถึงถนนเวียงใต้ ชุมชนหนองหินใต้ หมู่ที่ ๑๑ ต.ศรีสุทโธ ด้วยวิธีประกวดราคา icon
  2018-09-13
More...


ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นกระเบื้องอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุงทั้ง 3 ชั้น
  2018-09-04
More...