ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
กองการช่าง

 1.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  1_การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf

2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1  ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 2_การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ).pdf

3.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2  ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  3_การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ).pdf

4.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  4_การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf

5.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  5_การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf

6.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1  ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)  6_การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ).pdf

7.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 7_การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf

8.การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  8_การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32.pdf

 9.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  9_การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf

10.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 10_การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf

11.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  11_การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf

12.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 12_การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34.pdf

13.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 13_การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21.pdf

14.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33  14_การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.pdf

15.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22  15_การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22.pdf

16.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  16_การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

17.การแจ้งขุดดิน  17_การแจ้งขุดดิน.pdf

18.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  18_การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

19.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  19_การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

20.การแจ้งถมดิน 20_การแจ้งถมดิน.pdf

21.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  21_การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

22.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 22_การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2.pdf

23.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี  23_การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี.pdf

24.การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี  24_การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี.pdf