ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

 1.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 1_การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf

2.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร  2_การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร.pdf

3.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  3_การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf

4.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  4_การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf

5.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป  5_การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf

6.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล  6_การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf

7.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  7_การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป.pdf

8.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  8_การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล.pdf

9.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 9_การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf

10.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 10_การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร.pdf

11.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 11_การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf

12.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  12_การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf

13.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป  13_การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf

14.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล  14_การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf

15.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  15_การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป.pdf

16.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  16_การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล.pdf

17.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  17_การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่.pdf