ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ทะเบียนราษฎร

 

 

 

 งานทะเบียน

1.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  1_การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร.pdf

2.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ  2_การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ.pdf

3.การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน  3_การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน.pdf

4.การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษ 4_การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน.pdf

5.การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 5_การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย.pdf

6.การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  6_การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน.pdf

7.การขอเลขที่บ้าน 7_การขอเลขที่บ้าน.pdf

8.การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 8_การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว.pdf

9.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ 9_การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าว.pdf

10.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง  10_การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคล.pdf

11.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล 11_การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียน.pdf

12การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ 12การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ.pdf

13.การจำหน่ายชื่อสกุล 13_การจำหน่ายชื่อสกุล.pdf

14.การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 14_การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน.pdf

15.การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย  15_การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย.pdf

16.การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน  16_การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานท.pdf

17.การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 17_การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร.pdf

18.การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล 18_การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล.pdf

19.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 19_การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร.pdf

20.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน 20_การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย.pdf

 

แจ้งเกิด

1.การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 201 1_การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 201.pdf

2.การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง  2_การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน.pdf

3.การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม 3_การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม.pdf

4.การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน  4_การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน.pdf

5.การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ 5_การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ.pdf

6.การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผุ้ตายเป็นใคร 6_การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผุ้ตายเป็นใคร.pdf

7.การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ 7_การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ.pdf

8.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด 8_การรับแจ้งการตายเกินกำหนด.pdf

9.การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น 9_การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น.pdf

 10.การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ  10_การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ.pdf

 11.การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม  11_การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม.pdf

 

บำเหน็จบำนาญ

1.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)  1_การขอรับบำเหน็จตกทอด.pdf

2.การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ 2_การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ.pdf

3.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท 3_การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท.pdf

4.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท 4_การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท.pdf

5.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว 5_การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว.pdf

6.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ  6_การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ.pdf