dot
นายโชคเสมอ คำมุงคุณ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู็มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านดุง article

 

      สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านดุง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ซึ่งหมายถึงบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 

     เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างครอบคลุมของหน่วยงาน  และให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามตัวชี้วัด  จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้

 

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

 

ผ่าน url  https://itas.nacc.go.th/go/iit/3ggdgz

ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code) ด้านล่างนี้


 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

ผ่าน ur https://itas.nacc.go.th/go/eit/3ggdgz

ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code) ด้านล่างนี้

 

 

ประกาศแนบท้าย.pdf

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดแบบและยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ article