ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

- ข้อมูลพื้นฐานด้านต้างๆ

- ข้อมูลด้านบุคลากร

- ตัวอย่างแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาล

- คำอธิบายแบบประเมินผลการปฎิบัติงาน

- ปฎิทินและขั้นตอนการประเมินผลการปฎิบัติงาน

- ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมิน


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภท บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ และทั่วไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1มกราคม 2559 ซึ่งมีรายบะเอียดดังนี้

1.ประเภทบริหารท้องถิ่น  ดูรายละเอียด

2.ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ดูรายละเอียด

3.ประเภทวิชาการ  ดูรายละเอียด

4.ประเภททั้วไป ดูรายละเอียด

 

   

1.สมรรถนะหลัก 1-3_คู่มือสมรรถนะหลัก.pdf

2.สมรรถนะบริหาร 1-4_คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร_pdf.pdf

3.สมรรถนะประจำสายงาน 1-2_คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน.pdf