ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ

ประกาศประชาสัมพันธ์

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ที่ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) (เพิ่มเติมฉบับที่ 3 และ ฉบับที่ 4)

เอกสารประกอบ.pdf
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง

ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง กองสวัสดิการและสังคม
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากเทศบาลตำบลปะโค เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง article
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็น
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วม ประมูลทะเบียนเลขรถสวย (สำหรับรถเก่ง,รถกระบะ 4 ประตู,รถแวน) หมวดอักษร "กษ" วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมนภาลัย article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง ประชาสัมพันธ์ช่องการตอบแบบวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านดุง ในระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รับสมัครคนงานจ้างเพื่อขุดลอกรางระบายน้ำ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนกวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล article
ประชาสัมพันธ์ การรับบุคคลพิการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 (โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น) article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคลองค์กรดีเด่นนในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาอุทิศ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ วัน เวลาตรวจรับงานโครงการขยายผิวตราจรค.ส.ล.
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดแบบและยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู็มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านดุง article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินมือเปล่า(ที่ดินหัวไร่ปลายนา)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือ ดัดแปลงอาคารตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ เรื่อง "แนวทางปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง" ของเทศบาลเมืองบ้านดุงประจำปีงบประมา
ประกาศการชาสัมพันธ์ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ครั้งที่ 2 (เมษายน ถึง กันยายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพัมธ์ ประกาศการรับสมัครผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ร้านศูนย์อาหาร (Food Center ) ร้านทำธุรกิจอื่น