ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประกาศประชาสัมพันธ์

เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

เอกสารประกอบ.pdf
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชน ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การแปรรูปสมุนไพร (สบู่สมุนไพร)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญประกวดโลโก้ Thai Emergency Mergency Medical Service Accreditation : (TEMSA)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองบ้านดุง article
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 article
ประชาสัมพันธ์ การจัดกจิกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโตรงการซ่อมแซมหรือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยหลัว
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป.อด.3 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล
ประชาสัมพันธ์ จาก เทศบาลตำบลสร้างคอม
ประชาสัมพันธ์ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี (ก.ท.จ.อุดรธานี)
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ข้ามลำห้วยยาง ถนนประชาร่วมใจ ชุมชนอาสาพาสุข หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศปรชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ข้ามลำห้วยยาง ถนนประชาร่วมใจ ชุมชนอาสาพาสุข หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู ค.ส.ล. ระบบแรงดึง ถนนชุมสายถึงถนนเทพเผชิญ ชุมชนศรีบูรพา 2 ต.ศรีสุทโธ article
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนศรีขวัญเมือง ฝั่งทิศใต้ จากแยกถนนทิมินกุลถึงบริเวณหน้าวัดศรีขวัญเมือง ชุมชนสระศรีพัฒนา ม.5 ต.ศรีสุทโธ article
ประกาศจาก อำเภอทุ่งฝน เรื่อง การจัดประกวดสาวประเภทสอง ประจำปี 2562 article
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูเทศบาลเมืองปทุมธานี
ประกาศจากเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
ประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง เรื่อง ตรวจสอบและบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ
ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง กองสวัสดิการและสังคม
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากเทศบาลตำบลปะโค เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง article
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็น
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วม ประมูลทะเบียนเลขรถสวย (สำหรับรถเก่ง,รถกระบะ 4 ประตู,รถแวน) หมวดอักษร "กษ" วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมนภาลัย article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง ประชาสัมพันธ์ช่องการตอบแบบวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านดุง ในระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รับสมัครคนงานจ้างเพื่อขุดลอกรางระบายน้ำ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนกวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล article
ประชาสัมพันธ์ การรับบุคคลพิการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 (โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น) article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคลองค์กรดีเด่นนในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาอุทิศ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ วัน เวลาตรวจรับงานโครงการขยายผิวตราจรค.ส.ล.
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดแบบและยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑