dot
นายโชคเสมอ คำมุงคุณ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
dot
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง

 ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง (2 อัตรา) ประกอบด้วย
1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู สาขาวิชาภาษาไทย
2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ระหว่างวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2562 เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระหว่าง เวลา 08.30-16.30 น. ณ.ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2 ) สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคลองค์กรดีเด่นนในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาอุทิศ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ วัน เวลาตรวจรับงานโครงการขยายผิวตราจรค.ส.ล.
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดแบบและยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู็มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านดุง article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินมือเปล่า(ที่ดินหัวไร่ปลายนา)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือ ดัดแปลงอาคารตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ เรื่อง "แนวทางปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง" ของเทศบาลเมืองบ้านดุงประจำปีงบประมา
ประกาศการชาสัมพันธ์ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ครั้งที่ 2 (เมษายน ถึง กันยายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง