ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
กฎหมายใช้ปฎิบัติงาน ทม.บ้านดุง

 

กองวิชาการและแผนงาน 

 

 ที่

 พรบ,กฎกระทรวง,ระเบียบ,ประกาศ  ดาวน์โหลด
 1 รัฐธรรมนูฐแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ดาวน์โหลด
 2 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดาวน์โหลด
 3 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  ดาวน์โหลด
 4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  ดาวน์โหลด
 5 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด
 6 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ดาวน์โหลด
 7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  ดาวน์โหลด
 8 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลด
 9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ดาวน์โหลด
 10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ดาวน์โหลด
 11 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด
 12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  ดาวน์โหลด
 13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  ดาวน์โหลด
 14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ดาวน์โหลด
 15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ดาวน์โหลด
 16  ประกาศ เรื่อง ยุทธสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   ดาวน์โหลด
 17  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564   ดาวน์โหลด

 

กองวิชาการและแผนงาน (งานนิติการ)

ที่ พรบ,กฎกระทรวง,ระเบียบ,ประกาศ ดาวน์โหลด

1

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ดาวน์โหลด
2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  ดาวน์โหลด
3 พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดาวน์โหลด
4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  ดาวน์โหลด
5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552  ดาวน์โหลด
6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ดาวน์โหลด
7 พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  ดาวน์โหลด
8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดาวน์โหลด
9 พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497  ดาวน์โหลด
10 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดาวน์โหลด
11 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดาวน์โหลด

 

กองสวัสดิการสังคม

ที่ พรบ,กฎกระทรวง,ระเบียบ,ประกาศ ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลด
2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543   ดาวน์โหลด
3 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553)    ดาวน์โหลด
4 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลด
5 พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545   ดาวน์โหลด
6 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559   ดาวน์โหลด
7 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558   ดาวน์โหลด
8 พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551   ดาวน์โหลด
9 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และฉบับเพิ่มเติม 2550   ดาวน์โหลด
10 หนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณแก่กองทุนสวัสดิการชุมชน ดาวน์โหลด
11 หนังสือกรทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
12 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับ กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
13 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน ดาวน์โหลด
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 ดาวน์โหลด
15 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ. 2551
ดาวน์โหลด
16 ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลด
17 ระเบียบกระทรวงหมดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ดาวน์โหลด
18 ระเบียบกระทรวงหมดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของ อปท. ดาวน์โหลด
19 ระเบียบกระทรวงหมดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. ดาวน์โหลด
20 ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลด
21 กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม พ.ศ.2547 ดาวน์โหลด
22 กฎกระทรวง กำหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2547 ดาวน์โหลด
23 กฎกระทรวง กําหนดอัตรา เงินค่าสมัคร เงินค่าบํารุง เงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547 ดาวน์โหลด
24  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ดาวน์โหลด
 25 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง คุณสมบัติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ดาวน์โหลด
 26  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำเนาทะเบียนสมาชิก รายงานจำนวนเงินที่มีอยู่ในมือและในธนาคาร และสำเนางบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ดาวน์โหลด
27 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การออกใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน และกำหนดแบบใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ดาวน์โหลด
28 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดฉ2

 

29 ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง กำหนดแบบใบแจ้งและใบรับแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ออกให้กับผู้แสดงความสามารถ ดาวน์โหลด
30 กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
31 กฎกระทรวงการประกาศเกียรติคุณและการให้การสันบสนุนแก่หอพักเอกชน ดาวน์โหลด
32 ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
33 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มติ
34 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
33 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ดาวน์โหลด
35 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ ถอนคำร้องทุกข์ในชั้นสอบสวน พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลด
36

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด
37 ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการดำเนินงาสนศูนย์ประมานงานองค์กรชุมชน 2551 ดาวน์โหลด
38 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2561 ดาวน์โหลด
39 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลด
40 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลด

 

 

กองช่าง

ที่ พรบ,กฎกระทรวง,ระเบียบ,ประกาศ ดาวน์โหลด

1

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลด
2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)  ดาวน์โหลด
3 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522  ดาวน์โหลด
4 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  ดาวน์โหลด
5 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543  ดาวน์โหลด
6 พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ดาวน์โหลด
7 พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  ดาวน์โหลด
8 พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520  ดาวน์โหลด
9 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  ดาวน์โหลด
10 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  ดาวน์โหลด
11 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  ดาวน์โหลด
12 พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543  ดาวน์โหลด
13 พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  ดาวน์โหลด
14 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า  ดาวน์โหลด
15 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  ดาวน์โหลด
16 ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง หลักเกณ์การพิจารณให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินหัวไร่ปลายนา  ดาวน์โหลด
17 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ 2558  ดาวน์โหลด

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ พรบ,กฎกระทรวง,ระเบียบ,ประกาศ ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 ดาวน์โหลด
2 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดาวน์โหลด
4 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ดาวน์โหลด

 

กองการศึกษา

ที่ พรบ,กฎกระทรวง,ระเบียบ,ประกาศ ดาวน์โหลด
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดาวน์โหลด
2 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด
3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด
4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด
6 พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 ดาวน์โหลด
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ดาวน์โหลด
8 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด
9 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด
10 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ดาวน์โหลด
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ดาวน์โหลด
12  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ดาวน์โหลด
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  ดาวน์โหลด

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านดุง

ที่ พรบ,กฎกระทรวง,ระเบียบ,ประกาศ ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  ดาวน์โหลด
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  ดาวน์โหลด
5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา  ดาวน์โหลด

 

โรงเรียนเทศบาล 1

ที่ พรบ,กฎกระทรวง,ระเบียบ,ประกาศ ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด
3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด
4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด

 

โรงเรียนเทศบาล 2

ที่ พรบ,กฎกระทรวง,ระเบียบ,ประกาศ ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดาวน์โหลด
2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด
3 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547  ดาวน์โหลด
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด