ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ประกาศประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ประกาศประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

      ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยว พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เช่น สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียน สรุปข้อหารือของอนุกรรมการ เป็นต้น

      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำไปใช้ประกอบการปฎิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข้าวสาร ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dla.go.th ลิงค์ภายใน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็น
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วม ประมูลทะเบียนเลขรถสวย (สำหรับรถเก่ง,รถกระบะ 4 ประตู,รถแวน) หมวดอักษร "กษ" วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมนภาลัย article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง ประชาสัมพันธ์ช่องการตอบแบบวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านดุง ในระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รับสมัครคนงานจ้างเพื่อขุดลอกรางระบายน้ำ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนกวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล article
ประชาสัมพันธ์ การรับบุคคลพิการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 (โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น) article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคลองค์กรดีเด่นนในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาอุทิศ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ วัน เวลาตรวจรับงานโครงการขยายผิวตราจรค.ส.ล.
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดแบบและยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู็มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านดุง article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐