ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 ศ.พ.ด. ทม.บ้านดุง โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 2 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 11 มิ.ย. - 31 ต.ค. 2562

      ด้วยเทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จำดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 ศ.พ.ด. ทม.บ้านดุง โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 2 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 11 มิ.ย. - 31 ต.ค. 2562 งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้ 2,128,386.70 บาท ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,128,386.70 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองบ้านดุง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (โคกทุ่งคูณ) ชุมชนศรีบูรพา 1หมู่ที่ 12 ตำบลศรีสุทโธ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบไร้สายอัตโนมัติ พร้องเครื่องกระจายเสียงและลูกข่ายแบบไร้สายอัตโนมัติ สำหรับหอกระจายข่าวเทศบาล
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ตามประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง
ร่างประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง พร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 1
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ประชาสัมพันธ์ การตรวจรับงานจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปป ถนนอ่อนสาพัฒนาฝั่งทิศใต้ ชุมชนดงแดนเมืองใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุทโธ article
ประชาสัมพันธ์ การตรวจรับงานจ้างโครงการท่อระบายน้ำ คสล. และขยายผิวจราจร ถนนศรีสุข ฝั่งทิศตะวันออก จากถนนประทุมพงษ์ถึงถนนพิชัยพัฒนา ชุมชนอาสาพัฒนา 1
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทศบาลบ้านดุง
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป ตัวยู คสล.ระบบแรงดึง ซอยวารีอุทิศ ฝั่งทิศตะวันตก จากแยกถนนวารีอุทิศ ชุมชนศรีอุดม 1 หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสุทโธ article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า ขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทศยาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเสาธงชาติ โรงเรียนเทศบาล ๑ (โคกทุ่งคูณ) ชุมชนศรีบูรพา หมู่ ๑๒ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง ตรวจรับจ้างโครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูประบบแรงดึงพร้อมบ่อพักน้ำเสีย ถนนโตมศักดิ์ ๒ จากแยกซอยสองพี่น้อง ชุมชนดงแดนเมืองใต้ article
ประกาศคณกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำเสีย ถนนโพนสูงสวัสดิ์ (ฝั่งทิศใต้) ชุมชนศรีบูรพา 3 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีสุทโธ article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดท้ายเทท้าย 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า ขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า ขุดหลัง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย article
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบสระน้ำ เทศบาลเมืองบ้านดุง ชุมชนดุงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบสระน้ำ เทศบาลเมืองบ้านดุง ชุมชนดุงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุทโธ
ประชาสัมพันธ์ การประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบปิดข้างเทท้าย 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผบรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน article
ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูป ถนนบุญทา (ฝั่งทิศใต้) ชุมชนโนนทัน ม.1 ตำบลบ้านดุง อ.บ้านดุง
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรื่อง กำหนดวันเวลา ตรวจรับงานจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดศรีผดุง (ต่อจากเดิม) ชุมชนศรีผดุง ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเเพงสมัย ชุมชนศรีบูรพา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแสงสีรมย์ (ต่อจากเดิม) ชุมชนศรีบูรพา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า ขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนหนองหินเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า ขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง article
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการขขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโตมรศักดิ์
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 article
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลารับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนไพศาลรัตนารักษ์ 2 ชุมชนศรีผดุง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุทโธ article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางบ้าน
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการวางรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. สำเร็จรูป ถุนนราษฎร์บำรุง (ฝั่งทิศตะวันตก) จากแยกถนนเวียงใต้
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป ตัวยู ค.ส.ล.ระบบแรงดึง พร้อมขยายผิวจราจร
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากแยกถนนโตมรศักดิ์ 2 ไปถนนสองพี่น้อง ชุมชนดงแดนเมืองใต้ ม.3 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี article
ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ภายในวัดโพธิ์ชัย ชุมชนดุงเหนือ ต.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูป ถนนโพนสูงสวัสดิ์(ฝั่งทิศเหนือ) ชุมชนหนองหินเหนือทักษิณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป ตัวยู ค.ส.ล. ถนนราษฎ์บำรุง article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูป ตัวยู ค.ส.ล.ระบบแรงดึง พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนราษฏร์บำรุง ฝั่งทิศตะวันตก จากแยกถนนศรีสุทโธ ถึงถนนเพชรวิเศษ ชุมชนศรีสุทโธ หมู่ที่ 8 ต
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสามัคคีธรรม ตอนล่าง ฝั่งทิศใต้ article
ประกาศประชาสัมพันธ์ การตรวจรับงานจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสามัคคีธรรมตอนล่าง article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูปถนนตาลคู่ (ทั้งสองฝั่ง) ชุมชนดุงน้อย หมู่ที่ ๒ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมห้องเรียน ด้านข้างโรงอาหาร (ห้องประชุมสำนักงานหลังเดิม) โรงเรียนเทศบาล ๑ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.และวางรางระบายน้ำ ถนนจิรพล(ทั้ง 2 ฝั่ง) จากถนนศรีสุทโธ ถึงถนนฑีขะระ ชุมชนศรีสุทโธ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูป ถนนอ่อนสาพัฒนา(ฝั่งทิศใต้) ชุมชนอ่อนสาพัฒนา ชุมชนดงแดนเมืองใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูป ถนนสามัคคีธรรม ตอนล่าง ฝั่งทิศใต้ ช่วงถนนสิทธิประศาสตร์ ถึงเชื่อมรางระบายน้ำเดิม ชุมชนหนองหินเหนือสามัคคีธรรม หมุ่ที่ 12 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูป ถนนสิทธิพรหม(ฝั่งทิศใต้) จากแยกถนนวิญญู ถึงถนนบริบาลดำริ ชุมชนดงคำ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูปถนนราษฎร์บำรุง(ฝั่งทิศตะวันตก) จากแยกถนนเวียงใต้ชุมชนหนองหินสามัคคีธรรม หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูปถนนสุทธิสาร(ฝั่งทิศตะวันออก) จากแยกหนูแดงถึงซอยสว่างเวช ชุมชนศรีสมบัติ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูปถนนโพนสูงสวัสดิ์(ฝั่งทิศเหนือ)ชุมชนหนองหินเหนือทักษิณ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาแรงงานประจำรถขยะเพื่อเก็บขนขยะหมู่ 4,5 ตลาดจิระตามโครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง ประจำปี 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาแรงงานประจำรถขยะเพื่อเก็บขนขยะหมู่ 1,10 ตามโครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง ประจำปี 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาแรงงานประจำรถขยะเพื่อเก็บขนขยะหมู่ 9,7 ทุ่งธนไพศาล ต.ศรีสุทโธ หมู่ 1 บ้านโนนกกบาก ต.บ้านดุง ฯลฯ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย ฝาท่อ บ่อ รางระบายน้ำ ที่ชำรุดทั้งเทศบาล
ประกาศประขาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 762 อุดรธานี
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.และวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูป ถนนจันดีศรีสุข (ฝั่งทิศตะวันตก) จากแยกถนนพระยุพราช ถึงถนนเวียงใต้ ชุมชนหนองหินใต้ หมู่ที่ ๑๑ ต.ศรีสุทโธ ด้วยวิธีประกวดราคา
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นกระเบื้องอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุงทั้ง 3 ชั้น
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระศรีพัฒนา ชุมชนสระศรีพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนไม้ ชั้น ๒ จำนวน ๒ หลัง โรงเรียนเทศบาล ๒ ชุมชนบ้านดุง ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.และวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูปถนนจันดีศรีสุข(ฝั่งทิศตะวันตก) ถึงจากแยกถนนพระยุพราช ถึงถนนเวียงใต้ ชุมชนหนองหินใ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูป ถนนจันดีศรีสุข (ฝั่งทิศตะวันตก) จากแยกถนนพระยุพราช ถึงถนนเวียงใต้ ชุมชนหนองหินใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุทโธ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงสร้างการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการวางระบายน้ำถนนสามัคคีธรรม ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบหน้าเดียวและโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบ ๒ หน้า
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเพชรรัญจวน ชุมชนศรีสมบัติ ๒ หมู่ที่ ๕ ต.ศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้าง โครงการขยายผิวจราจร คสล.และวางรางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูป ถนนจันดีศรีสุข(ฝั่งทิศตะวันตก) จากแยกถนนพระยุพราช ถึงถนนเวียงใต้ ชุมชนหนองหินใต้ หมู่ที่ ๑๑ ต.ศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้าง โครงการขยายผิวจราจร คสล.และวางรางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปถนนจิรพล(ฝั่งทิศตะวันออก) ต่อจากของเดิม ถึงแยกถนนเพชรวิเศษ หมุ่ที่ ๑๑ ต.ศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้าง โครงการขยายผิวจราจร คสล.และวางรางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปรับแรงดึง พร้อมฝาปิด คสล.ถนนคำฮึด(ฝั่งทิศตะวันตก) จากแยกถนนคำหนองนิด ถึงวัดทุ่งสว่าง ชุมชนดุงน้อย ม.2 ต.ศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้าง โครงการวางรางระบายน้ำ คสล.ถนนประชาอุทิศ(ฝั่งทิศตะวันออก) จากรางเดิมบริเวณแยกศรีชุมพรถึง แยกวารีพัฒนา ชุมชนศรีอุดม หมู่ที่ 9 ต.ศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงทางเท้า (ปุแผ่นคอนกรีต) บริเวณลานจอดรถหลังอาคาร และลานจอดรถด้านทิศตะวันออกของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง ชุมชนดุงน้อย หมู่ที่ 2 ต.ศรีสุทโธ