ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปี พ.ศ.2561-2563

 

******************

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านดุง  ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้ได้รับการส่งเสริมความรู้ ทักษะ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมอันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ

                   อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบ มาตรา 24 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี ข้อ 308 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี ในการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี (พ.ศ.2561-2563) เทศบาลเมืองบ้านดุง  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี

แผนพัฒนาบุคลากร.pdf