ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนศรีขวัญเมือง ฝั่งทิศใต้ จากแยกถนนทิมินกุลถึงบริเวณหน้าวัดศรีขวัญเมือง ชุมชนสระศรีพัฒนา ม.5 ต.ศรีสุทโธ article

ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทศบาลเมืองบ้านดุง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนศรีขวัญเมือง ฝั่งทิศใต้ จากแยกถนนทิมินกุลถึงบริเวณหน้าวัดศรีขวัญเมือง ชุมชนสระศรีพัฒนา ม.5 ต.ศรีสุทโธ

      ด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนศรีขวัญเมือง ฝั่งทิศใต้ จากแยกถนนทิมินกุลถึงบริเวณหน้าวัดศรีขวัญเมือง ชุมชนสระศรีพัฒนา ม.5 ต.ศรีสุทโธ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านดุง ที่มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2563 article
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (โคกทุ่งคูณ) ชุมชนบูรพา 1 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านดุง ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ (รอบโควตา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวและสังกัดของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่องการรับเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนกรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลเมืองบ้านดุง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศประชาสัมพันธ์ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยท้องถิ่น
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับโครงการ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การวัดแผนผังและตรวจสอบแผงล็อคตลาดสดเทศบาล 1 - 2 และตลาดผ้า
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ผลการประกวดนางนพมาศ และขวัญใจประชาชน งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองบ้านดุง
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองบ้านดุง ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ประชาสัมพันธ์ จากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสบ้านดุง เรื่อง ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ article
ประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง (รายวัน) article
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด article
ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 7 จ.อุดรธานี MONEY EXPO UDONTHANI 2019 article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า ขุดหลัง article
ประชาสัมพันธ์ จาก ป.ป.ช.
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู ค.ส.ล. ระบบแรงดึง พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการเปลี่ยนรางน้ำฝนใหม่ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประชาสัมพันธ์ โครงการ เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล "พี่เพื่อน้อง" โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชน ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การแปรรูปสมุนไพร (สบู่สมุนไพร)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญประกวดโลโก้ Thai Emergency Mergency Medical Service Accreditation : (TEMSA)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองบ้านดุง article
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 article
ประชาสัมพันธ์ การจัดกจิกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโตรงการซ่อมแซมหรือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยหลัว
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป.อด.3 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล