ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง

เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

****************

                   ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และเกิดความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA ให้เทศบาลกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เทศบาลเมืองบ้านดุงจึงมีมาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ ประกาศเผยแพร้ข้อมูลสาธารณะ.pdf