ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง

เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

.................................

          เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองบ้านดุงเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  

ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล  เทศบาลเมืองบ้านดุงจึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนี้

          ๑.  ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านดุงซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐

          ๒.  ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านดุงซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Government Procurement e-GP)  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดแต่ละขั้นตอน  ดังนี้ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf