ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง

เรื่อง  มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลเมืองบ้านดุง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

.................................

         

                   ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 96/2557  เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง  เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ  มิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับเทศบาลเมืองบ้านดุง  ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองบ้านดุง  พ.ศ. 2560

                   ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป   รวมทั้งยกระดับเทศบาลเมืองบ้านดุง  ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งปราศจากปัญหาการทุริต เทศบาลเมืองบ้านดุง  จึงได้จัดทำมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านดุง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น  ดังนี้ มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน .pdf