ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

...............................

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านดุง  มีเจตนารมณ์ให้การดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านดุง  มีความโปร่งใส    

เป็นธรรม   ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ที่ทำให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลเมืองบ้านดุง  ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติการ และขั้นตอนที่  เกี่ยวข้อง โดยให้มีนโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ.pdf