ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot




ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน

ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียนแบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.3/12) ตามแบบแผนมาตราฐาน ของกรมส่งเสริมการปกครอง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี งวดงานที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติม




ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านดุง ที่มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2563 article
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (โคกทุ่งคูณ) ชุมชนบูรพา 1 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านดุง ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ (รอบโควตา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวและสังกัดของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่องการรับเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนกรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลเมืองบ้านดุง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศประชาสัมพันธ์ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยท้องถิ่น
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับโครงการ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การวัดแผนผังและตรวจสอบแผงล็อคตลาดสดเทศบาล 1 - 2 และตลาดผ้า
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ผลการประกวดนางนพมาศ และขวัญใจประชาชน งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองบ้านดุง
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองบ้านดุง ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ประชาสัมพันธ์ จากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสบ้านดุง เรื่อง ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ article
ประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง (รายวัน) article
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด article
ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 7 จ.อุดรธานี MONEY EXPO UDONTHANI 2019 article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า ขุดหลัง article
ประชาสัมพันธ์ จาก ป.ป.ช.
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู ค.ส.ล. ระบบแรงดึง พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการเปลี่ยนรางน้ำฝนใหม่ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประชาสัมพันธ์ โครงการ เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล "พี่เพื่อน้อง" โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชน ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การแปรรูปสมุนไพร (สบู่สมุนไพร)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญประกวดโลโก้ Thai Emergency Mergency Medical Service Accreditation : (TEMSA)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองบ้านดุง article
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 article
ประชาสัมพันธ์ การจัดกจิกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโตรงการซ่อมแซมหรือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยหลัว
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป.อด.3 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล
ประชาสัมพันธ์ จาก เทศบาลตำบลสร้างคอม