ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า ขุดหลัง article

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า ขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ตามที่ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อ รถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E3/2562 ลงวันที่ 26 พฤาภาคม 2562

      เนื่องจาก การทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2562 มาตรา 67(3)

      เทศบาลเมืองบ้านดุง จีงขอยกเลิอกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562

รายละเอียดเพื่มเติม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง

ประชาสัมพันธ์ จากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสบ้านดุง เรื่อง ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ article
ประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง (รายวัน) article
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด article
ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 7 จ.อุดรธานี MONEY EXPO UDONTHANI 2019 article
ประชาสัมพันธ์ จาก ป.ป.ช.
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู ค.ส.ล. ระบบแรงดึง พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการเปลี่ยนรางน้ำฝนใหม่ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประชาสัมพันธ์ โครงการ เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล "พี่เพื่อน้อง" โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชน ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การแปรรูปสมุนไพร (สบู่สมุนไพร)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญประกวดโลโก้ Thai Emergency Mergency Medical Service Accreditation : (TEMSA)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองบ้านดุง article
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 article
ประชาสัมพันธ์ การจัดกจิกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโตรงการซ่อมแซมหรือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยหลัว
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป.อด.3 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล
ประชาสัมพันธ์ จาก เทศบาลตำบลสร้างคอม
ประชาสัมพันธ์ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี (ก.ท.จ.อุดรธานี)
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ข้ามลำห้วยยาง ถนนประชาร่วมใจ ชุมชนอาสาพาสุข หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศปรชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ข้ามลำห้วยยาง ถนนประชาร่วมใจ ชุมชนอาสาพาสุข หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู ค.ส.ล. ระบบแรงดึง ถนนชุมสายถึงถนนเทพเผชิญ ชุมชนศรีบูรพา 2 ต.ศรีสุทโธ article
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนศรีขวัญเมือง ฝั่งทิศใต้ จากแยกถนนทิมินกุลถึงบริเวณหน้าวัดศรีขวัญเมือง ชุมชนสระศรีพัฒนา ม.5 ต.ศรีสุทโธ article
ประกาศจาก อำเภอทุ่งฝน เรื่อง การจัดประกวดสาวประเภทสอง ประจำปี 2562 article
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูเทศบาลเมืองปทุมธานี
ประกาศจากเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
ประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง เรื่อง ตรวจสอบและบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ
ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง กองสวัสดิการและสังคม
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากเทศบาลตำบลปะโค เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง article
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็น
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วม ประมูลทะเบียนเลขรถสวย (สำหรับรถเก่ง,รถกระบะ 4 ประตู,รถแวน) หมวดอักษร "กษ" วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมนภาลัย article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง ประชาสัมพันธ์ช่องการตอบแบบวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านดุง ในระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รับสมัครคนงานจ้างเพื่อขุดลอกรางระบายน้ำ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนกวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล article
ประชาสัมพันธ์ การรับบุคคลพิการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 (โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น) article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล