ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ประกาศใช้เทศบัญญัติ

 ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      ด้วยสภาเทศบาลเมืองบ้านดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามนัยหนังสือจังหวัดอุดรธานี อด0023.4/15000 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562

รายละเอียดเพิ่มเติม