ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 5 ปี

แผนพัฒนา 3 ปี

แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด

ส่วนที่ 1 บทนำ            ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนา 

ส่วนที่ 3 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ       ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามแผน 

 

แผนพัฒนาปี 2559

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แผนพัฒ.pdf

แผนพัฒนาปี 2558

 

แผนพัฒนาปี 2557