ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot




แผนพัฒนาเทศบาล ระยะ 3 ปี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

         ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนยุทธศาสตร ์การพัฒนาของเทศบาล เมืองบ้านดุง เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ เทศบาลเมืองบ้านดุงที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านดุง   ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน ์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน (ยุทธศาสตร ์ระดับชาติ) ยุทธศาสตร ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอำเภอเมือง  และ การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหาร    การวางแผนยุทธศาสตร ์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านดุง  จึงเป็นกระบวนการกำหนดทิศทาง ในอนาคตของเทศบาลเมืองบ้านดุง     โดยกำหนดสภาพการณ ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้อง สอดคลองกับศักยภาพเทศบาลเมืองบ้านดุง  และปัญหา/ความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง ด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสําคัญ ต่อเทศบาลเมืองบ้านดุงเป็นอย่างยิ่ ง ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิด ขึ้นใน อนาคตเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลมองบ้านดุงให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์ อันพึงประสงค์ได้ อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรพัฒนาจึงเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านดุง     ที่ต้องกำหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทำให้บรรลุถึงสภาพการณ์ นั้น

บทที่ 1-2 บทนำ - สภาพทั่วไป       บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์ 

บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์(ต่อ)       บทที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  

บทที่ 5 การติดตามแผนยุทธศาสตร์    

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2558  

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี 2559

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แผนพัฒ.pdf

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี 2558

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี 2557

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี 2556