ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ข้อมูลสำหรับประชาชน

 

ข้อมูลสำหรับประชาชน

 

1.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองบ้านดุง

2.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ เทศบาลเมืองบ้านดุง

3.การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน เทศบาลเมืองบ้านดุง

4.การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองบ้านดุง

5.การขอเลขที่บ้าน เทศบาลเมืองบ้านดุง

6.การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว เทศบาลเมืองบ้านดุง

7.การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 เทศบาลเมืองบ้านดุง

8.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ เทศบาลเมืองบ้านดุง

9.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า แห่ง เทศบาลเมืองบ้านดุง

10.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล เทศบาลเมืองบ้านดุง

11.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ เทศบาลเมืองบ้านดุง

12.การจำหน่ายชื่อสกุล เทศบาลเมืองบ้านดุง

13.การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน เทศบาลเมืองบ้านดุง

14.การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน เทศบาลเมืองบ้านดุง

15.การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองบ้านดุง

16.การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล เทศบาลเมืองบ้านดุง

17.การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม เทศบาลเมืองบ้านดุง

18. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย เทศบาลเมืองบ้านดุง

 19.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย เทศบาลเมืองบ้านดุง

 20.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด เทศบาลเมืองบ้านดุง

 21.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว เทศบาลเมืองบ้านดุง

 22.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

 23. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น เทศบาลเมืองบ้านดุง

 24.การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน เทศบาลเมืองบ้านดุง

 25.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง เทศบาลเมืองบ้านดุง

 26.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ เทศบาลเมืองบ้านดุง

 27.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น เทศบาลเมืองบ้านดุง

 28.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด เทศบาลเมืองบ้านดุง

 29.การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน เทศบาลเมืองบ้านดุง

 30.การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

 31.การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร เทศบาลเมืองบ้านดุง

 32.การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น เทศบาลเมืองบ้านดุง

 33.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด เทศบาลเมืองบ้านดุง

 34.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น เทศบาลเมืองบ้านดุง

 35.การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ เทศบาลเมืองบ้านดุง

 36.การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม เทศบาลเมืองบ้านดุง

 37.การรับแจ้งการย้ายเข้า เทศบาลเมืองบ้านดุง

 38.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด เทศบาลเมืองบ้านดุง

 39.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ เทศบาลเมืองบ้านดุง

 40.การรับแจ้งการย้ายปลายทาง เทศบาลเมืองบ้านดุง

 41.การรับแจ้งการย้ายออก เทศบาลเมืองบ้านดุง

 42.การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง เทศบาลเมืองบ้านดุง

 43.การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า เทศบาลเมืองบ้านดุง 

 44.การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน เทศบาลเมืองบ้านดุง

--------------------------------

 

1.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ เทศบาลเมืองบ้านดุง

2.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา เทศบาลเมืองบ้านดุง

3.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา เทศบาลเมืองบ้านดุง

4.การรับชำระภาษีป้าย เทศบาลเมืองบ้านดุง

5.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เทศบาลเมืองบ้านดุง 

6.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา เทศบาลเมืองบ้านดุง

1.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านดุง

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) เทศบาลเมืองบ้านดุง

3. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร เทศบาลเมืองบ้านดุง

4.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 เทศบาลเมืองบ้านดุง

5.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน (กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านดุง)

6. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร เทศบาลเมืองบ้านดุง

7. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 เทศบาลเมืองบ้านดุง

8. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 เทศบาลเมืองบ้านดุง

9. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 เทศบาลเมืองบ้านดุง

10. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ เทศบาลเมืองบ้านดุง

11. การแจ้งขุดดิน เทศบาลเมืองบ้านดุง

12. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ เทศบาลเมืองบ้านดุง

13. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ เทศบาลเมืองบ้านดุง

14. การแจ้งถมดิน เทศบาลเมืองบ้านดุง

15. การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย เทศบาลเมืองบ้านดุง

16. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ เทศบาลเมืองบ้านดุง

17.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ เทศบาลเมืองบ้านดุง

18. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี เทศบาลเมืองบ้านดุง

19.การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี เทศบาลเมืองบ้านดุง

20. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน เทศบาลเมืองบ้านดุง

21.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน เทศบาลเมืองบ้านดุง

22.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) เทศบาลเมืองบ้านดุง

23.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) เทศบาลเมืองบ้านดุง

24. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน เทศบาลเมืองบ้านดุง

25. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

1.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านดุง

2.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง)

3.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านดุง

4. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) 

5. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านดุง

     1.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

3.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านดุง

4.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

5.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

6.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เทศบาลเมืองบ้านดุง

7.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป เทศบาลเมืองบ้านดุง

8.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองบ้านดุง

9.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

11.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

12.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด เทศบาลเมืองบ้านดุง

13.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน200 ตารางเมตร

14.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เทศบาลเมืองบ้านดุง

15.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป เทศบาลเมืองบ้านดุง

16.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

17.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป เทศบาลเมืองบ้านดุง

18.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 

19.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร เทศบาลเมืองบ้านดุง

1.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

 2.การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองบ้านดุง

 3.การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เทศบาลเมืองบ้านดุง

 4.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ เทศบาลเมืองบ้านดุง 

 5.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านดุง