ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  ของ  เทศบาลเมืองบ้านดุง  

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ของ  เทศบาลเมืองบ้านดุง 

-  โครงการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กศท.) 

- เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน 

- เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

-  โครงการตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านดุง สมัยประชุมสมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558  

 

 

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557