ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองบ้านดุง

 

 

ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุงประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (โคกทุ่งคูณ) ชุมชนศรีบูรพา 1หมู่ที่ 12 ตำบลศรีสุทโธ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบไร้สายอัตโนมัติ พร้องเครื่องกระจายเสียงและลูกข่ายแบบไร้สายอัตโนมัติ สำหรับหอกระจายข่าวเทศบาล
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ตามประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง
ร่างประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง พร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 1
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ประชาสัมพันธ์ การตรวจรับงานจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปป ถนนอ่อนสาพัฒนาฝั่งทิศใต้ ชุมชนดงแดนเมืองใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุทโธ article
ประชาสัมพันธ์ การตรวจรับงานจ้างโครงการท่อระบายน้ำ คสล. และขยายผิวจราจร ถนนศรีสุข ฝั่งทิศตะวันออก จากถนนประทุมพงษ์ถึงถนนพิชัยพัฒนา ชุมชนอาสาพัฒนา 1
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทศบาลบ้านดุง
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป ตัวยู คสล.ระบบแรงดึง ซอยวารีอุทิศ ฝั่งทิศตะวันตก จากแยกถนนวารีอุทิศ ชุมชนศรีอุดม 1 หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสุทโธ article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า ขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทศยาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเสาธงชาติ โรงเรียนเทศบาล ๑ (โคกทุ่งคูณ) ชุมชนศรีบูรพา หมู่ ๑๒ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง ตรวจรับจ้างโครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูประบบแรงดึงพร้อมบ่อพักน้ำเสีย ถนนโตมศักดิ์ ๒ จากแยกซอยสองพี่น้อง ชุมชนดงแดนเมืองใต้ article
ประกาศคณกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำเสีย ถนนโพนสูงสวัสดิ์ (ฝั่งทิศใต้) ชุมชนศรีบูรพา 3 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีสุทโธ article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดท้ายเทท้าย 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า ขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า ขุดหลัง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย article
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบสระน้ำ เทศบาลเมืองบ้านดุง ชุมชนดุงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบสระน้ำ เทศบาลเมืองบ้านดุง ชุมชนดุงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุทโธ
ประชาสัมพันธ์ การประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบปิดข้างเทท้าย 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผบรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน article
ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูป ถนนบุญทา (ฝั่งทิศใต้) ชุมชนโนนทัน ม.1 ตำบลบ้านดุง อ.บ้านดุง
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรื่อง กำหนดวันเวลา ตรวจรับงานจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดศรีผดุง (ต่อจากเดิม) ชุมชนศรีผดุง ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเเพงสมัย ชุมชนศรีบูรพา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแสงสีรมย์ (ต่อจากเดิม) ชุมชนศรีบูรพา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า ขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนหนองหินเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า ขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง article
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการขขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโตมรศักดิ์
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
[Go to top]