ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
รูปภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 พฤษภาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน
รายละเอียด:

 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองบ้านดุง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำองค์ความรู้เรื่องการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินมาส่งเสริมให้กับผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากร 
รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ให้เข้าใจแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบสมดุล ด้วยหลักการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อขับเคลื่อนให้ผู้มีส่วนร่วมในพื้นที่ช่วยให้ชุมชนในพื้นที่ สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้สำหรับการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร 
รวมถึงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง น้ำท่วม น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียไม่ระบาย ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองบ้านดุง 
- วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง น้ำท่วม น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียไม่ระบาย ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองบ้านดุง
2. เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านดุง
3. เพื่อลดความเหลี่อมล้ำในสังคมโดยสร้างโอกาสให้คนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพได้ใช้ประโยชน์จากน้ำและดินสู่แปลงเกษตรผสมผสานด้วยการพึ่งพาตนเอง
4. เพื่อพัฒนาการยกระดับให้เทศบาลเมืองบ้านดุง เป็นพื้นที่เป้าหมาย เป็นศูนย์เรียนรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบจัดการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแบบอย่างและขยายผลการพัฒนาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
1.สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านดุง 
2.ผู้แทนจากคณะกรรมการวิสามัญเทศบาลเมืองบ้านดุง/ส่วนราชการ 
3. ผู้แทนจากสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง 
4 หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างทั่วไป 
5 เจ้าหน้าที่โครงการ 
- ระยะเวลา
ในระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562
- สถานที่
ณ วัดบุญเรืองสุวรรณาราม ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และสถาบันวิจัยนิเทศศาสนคุณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

จำนวนรูป : 30 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 พฤษภาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : เทศบาลเมืองบ้านดุง เข้าแถวเคารพธงชาติ 13 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด:

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองบ้านดุง นำโดยนายนิกุล อ่อนอุบล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านดุง พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลเมืองบ้านดุงวิทยา ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 พฤษภาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น "หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงานท้องถิ่นแบบเปิด (Open Local Governance)"
รายละเอียด:

 เทศบาลเมืองบ้านดุง ได้ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรม เชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น "หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงานท้องถิ่นแบบเปิด (Open Local Governance)"  ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเพชรการ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดการอบรมโดยวิทยาการปกครองท้องถิ่น มหาวทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านดุง และบุคลากรถายนอกเพื่อนำความรู้จากการเข้าอบรมมาปรับปรุงการทำงานด้านป้องกันทุจริต

จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 พฤษภาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น "หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงานท้องถิ่นแบบเปิด (Open Local Governance)"
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 ธันวาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : จดหมายข่าว
รายละเอียด:

 จดหมายข่าวเทศบาลเมืองบ้านดุง

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : โครงการอบรมพัฒานาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านดุง
รายละเอียด:

 30 มีนาคม 2559 โครงการอบรมพัฒานาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านดุง

จำนวนรูป : 28 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : 13 พฤษภาคม 59 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด:

 

 13 พฤษภาคม 59 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)

จำนวนรูป : 28 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มกราคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : งานวันเด็ก 59
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มกราคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : ล้างถนนทำความสะอาด
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 27 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 มกราคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : ทดสอบๆ
รายละเอียด:

 ทดสอบระบบ

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2  [ถัดไป]